Kultur och Fritid

Kultur och Fritid

Bergshamrapartiets vill att Kultur och Fritidsfrågor i staden ska vara inkluderande samt att åldersanpassade aktiviteter erbjuds.

 • För att möjliggöra det ovanstående ser vi att:
 • Kulturbudgeten höjs.
 • Kulturskolans avgifter sänks så att fler får möjlighet till att deltaga.
 • Överjärva gård räddas genom att byggnaderna renoveras och iståndsätts för en ”levande lantgårdsmiljö” med olika publikdragande verksamheter.
 • Tomma lokaler i Solna C får ett kulturinnehåll. Solna C blir en kombinerat köpcentrum, kultur och aktivitetshus.
 • Biografen Skytten återställs och blir Solnas kulturscen med digital biograf teater för Kulturskolan och teater SAT.
 • Huvudsta skola blir bas för Kulturskolans musikdel under namnet ”Jerkapalatset”.
 • Kulturhuset Q görs tillgängligt för personer med rörelsehinder.
 • Kulturskolan i Bergshamra får utökat samarbete med Confidencen.
 • Lokaler för att ställa ut konst skapas i Bergshamra centrum.
 • Bergshamras unika läge i nationalstadsparken tas till vara och utvecklas.
 • Utegym byggs och rustas i hela kommunen på lämpliga platser.
 • Fler strandbad anläggs i Brunnsviken och Edsviken.
 • Svedenbadets öppettider förlängs permanent. Förskolor, skolan och fritidshemmens ekonomiska möjlighet att utnyttja badet förstärks genom en s.k badpeng som finns hos kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Lekplatser för spontanidrott anläggs.
 • Aktivitetspark för äldre barn anläggs i Bergshamra.
 • Samverkan över kommungränserna avseenden främjandet av nationalstadsparken. Anslag sökes från Bellevuefonden.
 • Lokaler för seniorer ställs till förfogande i alla stadsdelar för skilda äldreverksamheter.
 • Lokaler för tonårsungdomar (15-20 år) ställs till förfogande i stadsdelar som saknar sådana lokaler.
 • Lokaler finns för verksamheter mellan olika generationer och där skilda kulturer kan mötas, så att gemensamma projekt skapas och förståelse för varandra ökar samt att integrationen förbättras.
 • För att öka föreningslivet inom Solna stad ska lokaler ställas till förfogande och kostnader för hyra kraftigt reduceras.
 • Boulebanor i alla stadsdelar.
 • Utrymmet mellan pelarna i Svedenreservoaren (Bergshamra vattentorn) får skateboardbana och klätterväggar.
 • Motionsspåren i Bergshamra och Ursvik rustas upp och underhålls.