Kultur och Fritid

Kultur och Fritid

Bergshamrapartiets vill att Kultur och Fritidsfrågor i staden ska vara inkluderande samt att åldersanpassade aktiviteter erbjuds.

För att möjliggöra det ovanstående ser vi att: Kulturbudgeten höjs. Kulturskolans avgifter sänks så att fler får möjlighet till att deltaga. Överjärva gård räddas genom att byggnaderna renoveras och iståndsätts för en ”levande lantgårdsmiljö” med olika publikdragande verksamheter. Tomma lokaler i Solna C får ett kulturinnehåll. Solna C blir en kombinerat köpcentrum, kultur och aktivitetshus. Biografen Skytten återställs och blir Solnas kulturscen med digital biograf teater för Kulturskolan och teater SAT. Huvudsta skola blir bas för Kulturskolans musikdel under namnet ”Jerkapalatset”. Kulturhuset Q görs tillgängligt för personer med rörelsehinder. Kulturskolan i Bergshamra får utökat samarbete med Confidencen. Lokaler för att ställa ut konst skapas i Bergshamra centrum. Bergshamras unika läge i nationalstadsparken tas till vara och utvecklas. Utegym byggs och rustas i hela kommunen på lämpliga platser. Fler strandbad anläggs i Brunnsviken och Edsviken. Svedenbadets öppettider förlängs permanent. Förskolor, skolan och fritidshemmens ekonomiska möjlighet att utnyttja badet förstärks genom en s.k badpeng som finns hos kultur- och fritidsförvaltningen. Lekplatser för spontanidrott anläggs. Lekplats för mellanstadiebarn anläggs i Bergshamra. Samverkan över kommungränserna avseenden främjandet av nationalstadsparken. Anslag sökes från Bellevuefonden. Lokaler för seniorer ställs till förfogande i alla stadsdelar för skilda äldreverksamheter. Lokaler för tonårsungdomar (15-20 år) ställs till förfogande i stadsdelar som saknar sådana lokaler. Lokaler finns för verksamheter mellan olika generationer och där skilda kulturer kan mötas, så att gemensamma projekt skapas och förståelse för varandra ökar samt att integrationen förbättras. För att öka föreningslivet inom Solna stad ska lokaler ställas till förfogande och kostnader för hyra kraftigt reduceras. Boulebanor i alla stadsdelar. Utrymmet mellan pelarna i Svedenreservoaren (Bergshamra vattentorn) får skateboardbana och klätterväggar. Motionsspåren i Bergshamra och Ursvik rustas upp och underhålls.