Stadsmiljö och Trygghet

Stadmiljö och Trygghet

Bergshamrapartiet utgångpunkt är att såväl Bergshamra som hela Solna kommun ska vara en plats där invånare i alla åldrar kan och vill bo och vågar komma ut och röra sig fritt oavsett tid på dygnet

 • För ökad trygghet samt för ett trevligare, grönare, mer funktionellt och medborgarvänligt Bergshamra och Solna, krävs flera insatser för att möta kommuninvånarnas olika behov.
 • Vi vill att tryggheten i Solna kommun ska utgå ifrån, och genomsyras av i huvudsak, ett barn- och genusperspektiv. Barn – och genusperspektivet menar vi är en tvärsektionell fråga, som förslagsvis bör få samma status som övriga tvärsektionella frågor (likabehandling, miljö och det internationella arbetet).
 • Vår utgångspunkt för ökad trygghet är bättre belysning vid mörka platser, i tunnlar och stråk.
 • Vi vill arbeta för att området kring tunnelbanan, dvs. avfallsutrymmena och gång- och cykelstråken till och från blåbussarna, ses över och förbättras då invånare upplever dessa platser som otrygga.
 • Vi vill också se över hur man kan göra Björnstigen till en mer funktionell och trivsam gata. Detta t.ex genom att installera harmonisk belysning som är integrerad och riktad och exempelvis markstenar i olika mönster som ramar in gångvägarna.
 • Utöver det behövs träd, blomsterarrangemang, formklippta växter som även ger färg på vintern.
 • Vi vill att ett nytt övergångställe anläggs från Lostigen till huvudentrén på Bergshamraskolan. Barnen genar över Björnstigen i dagsläget.
 • Därutöver ska Bergshamraskolans skolgård omdanas, och ett pilotprojekt för Bergshamraskolans skolväg(ar) genomföras för att b.la öka trafiksäkerheten.
 • Att mörka och outnyttjade platser byggs om och nyttjas till något användbart såsom t.ex. parker, sittplatser, och/eller fina blomsterarrangemang.
 • Att promenad- och cykelstråk med störst flöde rustas för att förbättra framkomligheten för såväl funktionshindrade som för fotgängare och cyklister vilket i sin tur ökar tryggheten.
 • Nya trygga cykelställ på Bergshamraskolan samt vid tunnelbanan, dessa ska ha tydligare utsikt och cykelpump med gratis luft.
 • Vi har också uppfattningen att underjordsbehållare är att föredra framför dagens containrar eftersom det skulle vara lättare att överblicka vem/vilka som rör sig bland containrarna. Ett sådant system ska vara mer användarvänligt samt minska risken för bränder.
 • Vi vill se fler platser för spontanidrott, att de befintliga utonhusgymmen och motionsspåren rustas upp till kompletta utegym med träning för hela kroppen.
 • Att strandpromenaden längs brunnsviken rustas upp och görs mer tillgänglig.
 • Att en ny solbrygga byggs vi Café Sjöstugan med tillgänglighet för rullstolar och barnvagnar.
 • Vi vill att Bergshamra torg färdigställs, torget är fint men inte färdigt. Ännu återstår en hel del att göra. Vi vill även att torgets läge ska vara inspiration i fortsatt arbete. Att en skötselplan tas fram och offentliggörs.
 • Bergshamra torg är efter upprustningen fin, låt denna fina upprustning sprida sig ut från torget till resten av Bergshamra via promenadstråk, bänkar, lekplatser etc. både designmässigt och idémässigt för att bidra till en enhetlig och attraktiv stadsdel.
 • Genom regelbundet underhåll och skötsel som sköts på ett bra sätt, t.ex. genom att beskära träd och buskage, ges ett trevligare intryck och en bättre överblick som i sin tur leder till en ökad känsla av trygghet.
 • Kommunen bör tillsammans med bostadsrättföreningar och övriga fastighetsägare samverka som gör alla tar sitt trygghetsansvar till gagn för hela Solna kommun.