Förskola och Skola

Förskola, Fritids och Skola

Vi vill att Solna höjer ambitionsnivån och strävar efter att bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

För att uppnå detta anser vi att:

 • En högre personaltäthet bör eftersträvas eftersom det är den åtgärd, som enligt all forskning, ger bäst verksamhet för de allra yngsta barnen och barn i behov av särskilt stöd.
 • BUN:s budget skrivs upp med 1,5% istället för (1%), dels för att komma ikapp tidigare års försummelser och förbättra personalens arbetsvillkor, dels för att göra yrket mer attraktivt och för att kunna anställa fler.
 • Arbetsmiljön för personal och barn förbättras både inomhus såväl som utomhus.
 • För att personal och barn ska trivas och stanna kvar måste barngruppernas storlek på förskolan och fritids minska enligt skolverkets riktlinjer, detta är en kärnfråga eftersom det påverkar kvalitén överlag, personalen har inte tid, arbetet blir tufft och krävande, många blir utbrända och kan inte leva upp till de pedagogiska uppdrag som läroplanen kräver.
 • Man samtalar med personalen och lyssnar in vilka insatser som behövs för att komma ifrån den låga personaltätheten och vilka stödåtgärder som behövs att personalen jobbar med det de ska och inget annat, idag har de som vi har uppfattar det, flera arbetsroller.
 • Bättre löner och löneutveckling för personalen.
 • En högre andel barn går ut högstadiet.
 • Digitaliseringen i skolan håller en hög kvalité innehållsmässigt, är likvärdig och att den används på ett sätt som stärker utbildningen
 • Nuvarande system för strukturbidraget ses över och utvärderas i syfte att bedöma huruvida andra fördelningsgrunder kan vara lämpliga som komplement.
 • Samverkan mellan Solnas skolor och kulturskolan utvecklas och förbättras.
 • Elevhälsan är tillräcklig och tillgänglig för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa.