Barnomsorg och Skola

Förskola, Fritids och Skola

Vi vill att Solna höjer ambitionsnivån och strävar efter att bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

För att uppnå detta menar vi att:

 • BUN:s budget behöver skrivas upp med 2% istället för (1%), dels för att komma ikapp tidigare års försummelser och förbättra personalens arbetsvillkor, dels för att göra yrket mer attraktivt och för att kunna anställa fler.
 • Vi vill se en personalpolitik som stärker de anställdas inflytande, inte minst när det gäller verksamhetsförändringar, höjda löner och bättre arbetsmiljö.
 • Att man samtalar med personalen och lyssnar in vilka insatser som behövs för att komma ifrån den låga personaltätheten och vilka stödåtgärder som behövs att personalen jobbar med det de ska och inget annat, idag har de som vi har uppfattar det, flera arbetsroller. 
 • En högre personaltäthet bör eftersträvas eftersom det är den åtgärd, som enligt all forskning, ger bäst verksamhet för de allra yngsta barnen och barn i behov av särskilt stöd.
 • För att personal och barn ska trivas och stanna kvar måste barngruppernas storlek på förskolan och fritids minska enligt skolverkets riktlinjer, detta är en kärnfråga eftersom det påverkar kvalitén överlag, personalen har inte tid, arbetet blir tufft och krävande, många blir utbrända och kan inte leva upp till de pedagogiska uppdrag som läroplanen kräver.
 • Arbetsmiljön för personal och barn förbättras både inomhus såväl som utomhus. Vi vill se hela förskolan, skolan och fritidshemmen som en pedagogisk miljö och utveckla skolgårdarna till spännande och inbjudande miljöer.
 • Vi vill satsa på säkra och trygga skolvägar som underlättar för barn att cykla eller gå till och från skolan, samt fritidsaktiviteter.
 • Bättre löner och löneutveckling för personalen.
 • En högre andel barn går ut högstadiet.
 • Fortsätta satsa på digitaliseringen. Digitaliseringen i skolan ska hålla en hög kvalité innehållsmässigt, vara likvärdig och användas på ett sätt som stärker utbildningen.
 • Vill vi se till att kulturskolan blir ett naturligt inslag i förskola och fritidshem, så att alla barn får ta del av kulturskolans verksamhet. Vi vill fördjupa, förbättra och förstärka samverkan mellan skolan och kulturskolan
 • Nuvarande system för strukturbidraget bör ses över och utvärderas i syfte att bedöma huruvida andra fördelningsgrunder kan vara lämpliga som komplement.
 • Elevhälsan är tillräcklig och tillgänglig för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Genom fler specialpedagoger, kuratorer och skolsköterskor. Vi vill se tidiga insatser för barn som behöver stöd. Att det finns god tillgång på skolkuratorer. Minst en heltid per 300 elever, vilket är Akademikerförbundet SSR: rekommendationer. De elever som av olika skäl inte förmår gå till skola, ska få omedelbar hjälp att komma tillbaka.
 • Vi vill att all mat i förskola och skola är näringsrik, god och klimatsmart så att barnen mår bättre och avfallet minskar.
 • Vi vill att det byggs en aktivitetspark med klätter, skate – och parkourmöjligheter för de äldre barnen i Bergshamra.