Bergshamraskolan och Raoul Wallenbergsskolan – några klargöranden och bemötanden

 

Sedan det igår offentliggjordes att Alliansen och Bergshamrapartiet vill låta Raoul Wallenbergskolan överta driften av Berghamraskolan har det kommit en hel del kritik, ifrågasättanden, frågor och påståenden på sociala medier. Det har nästan varit en regelrätt anstormning! I detta blogginlägg ska vi försöka bemöta en del av detta. Och utveckla varför vi tycker att det är en bra idé att låta RWS ta över Bergshamraskolan.

 

”Är det redan beslutat att privatisera Bergshamraskolan?”

Nej, inget beslut är ännu fattat. Kommunstyrelsen väntas den 16 januari fatta beslut om att ställa sig positiv till Raoul Wallenbergskolans intresseanmälan att driva skola i Bergshamraskolans lokaler. Därefter ska barn- och utbildningsnämnden tillstyrka RWS:s ansökan hos Skolinspektionen, som därefter ger RWS tillstånd att driva skolan. Det är alltså Skolinspektionen som fattar det avgörande beslutet.

 

”Varför hastas detta beslut igenom?”

Detta beslut tas nu med kort varsel på grund av Skolinspektionens ansökningstider och långa ledtider. Ansökan för att starta en friskola ska vara inlämnad till Skolinspektionen senast 31/1 året innan skolstart. För att starta en friskola till höstterminen 2018 måste ansökan vara inlämnad senast 31/1 2017.

Raoul Wallenbergskolan kommer inte att lämna in en ansökan till Skolinspektionen om inte Solna stads styrande ställer sig positiva till att skolan etablerar sig i Bergshamraskolans lokaler. Förutsättningen för att etablera sig är ju att Bergshamraskolan rent formellt läggs ned och i samma sekund etablerar sig Raoul Wallenbergskolan i dess ställe. Eftersom ansökningstiden till Skolinspektionen går ut 31/1 så krävs ett beslut innan dess.

Bergshamrapartiet och Alliansen anser att det är nödvändigt att RWS kan komma på plats och starta sin verksamhet till höstterminen 2018. Om vi skjuter upp beslutet innebär det ytterligare ett års väntetid, dvs skolstart tidigast höstterminen 2019. Det är för lång tid att vänta. Genom att fatta beslut nu dröjer det kortare tid innan Bergshamra får en riktigt bra skola på plats.

 

”Kan Bergshamrapartiet stoppa detta?”

Nej vi har inga formella möjligheter att stoppa detta. Vi sitter inte med i några nämnder. Vi har endast plats i kommunfullmäktige och i valnämnden. I nämnderna har Alliansen majoritet. Det är klart att det finns en hypotetisk möjlighet att stoppa detta genom att övertala Alliansen att inte fatta detta beslut. Men det har vi ingen avsikt att försöka göra. Vi tycker att det är en bra lösning för Bergshamraskolan att RWS får överta driften.

 

”Raoul Wallenbergskolan är bara ute efter vinst”

Vi har inte fått den uppfattningen. Deras skolidé är att förbättra och utveckla svensk skola. De återinvesterar därför mycket av överskottet. Skolkoncernens vinstmarginal de senaste åren är låg – mellan 1,54% – 4,88%. Detta är viktigt för Bergshamrapartiet och det är delvis därför vi anser att RWS är en bra aktör för att driva Bergshamraskolan.

 

”Q-lan kommer läggas ned”

Nej, detta är ett osant påstående. Q-lan är inte, och har aldrig varit, nedläggningshotat utan kommer att vara kvar. Bergshamrapartiet kämpar dessutom hårt, och har länge gjort det, för att behålla och utveckla Q-lans kvalitet. Vi vet hur viktig Q-lan är för Bergshamras unga. Men denna kamp vi för syns inte i social media utan sker inom ramen för det samarbete vi har med Alliansen i denna fråga.

 

”Varför kan inte kommunen fortsätta driva och utveckla skolan? Varför krävs det att en annan huvudman tar över?”

Det är en mycket bra fråga som även vi funderat mycket över. Varför klarar Solna stad inte av att vända Bergshamraskolan på allvar? Vi har under 2016 förbättrat skolan med kommunen som huvudman. Positiva resultat har uppnåtts tack vare vårt arbete. Bergshamraskolan är en bättre skola nu än för ett år sedan. Men vi gör bedömningen att skolan i kommunal drift kommer att ha svårt att under överskådlig tid vända den långa negativa utvecklingen. Både på grund av underskottet och på grund av den kommunala saktfärdigheten. Vi konstaterar att Solna stad har misslyckats under många många år och vi tror inte att kommunen är rätt huvudman för skolan. Kommunen har haft för låga förväntningar på skolan. Vi tror att det krävs en ny aktör som är på tårna och som verkligen vill driva Bergshamraskolan. Att låta RWS driva skolan är en pragmatisk lösning. Inom Bergshamrapartiets styrelse finns många personer som rent privat är kritiska till friskolesystemet.

Vår uppfattning är att Raoul Wallenbergskolan är en seriös aktör som brinner för att driva en riktigt bra skola i Bergshamra. Att de verkligen förstått Bergshamras potential och geografiska läge. Vi tror på deras idé om skolan mitt i byn där lokalsamhället och skolan kan jobba tillsammans. Vi tror på deras idéer om profilering mot naturvetenskap och samverkan med omkringliggande högre lärosäten. Vi tror på deras idéer om att involvera engagerade och kunniga föräldrar i skolarbetet som rör naturvetenskap. Vi tror på deras förståelse av betydelsen av fysisk aktivitet och hälsa i vardagen.

Vi ser också att denna lösning kan garantera att det på sikt faktiskt överhuvudtaget finns kvar ett högstadium i Bergshamra. Dels genom att skolan blir så bra att den attraherar elever. Och dels därför att RWS planerar att vid intagning för årskurserna 7-9 tillämpa verksamhetssamband. Det betyder att elever vid RWS Järvastaden och RWS Bergshamra kommer ha företräde till högstadiet. Vi tror att detta kan garantera ett högstadium med två paralleller, något som krävs för en god dynamik i en skola. Idag går det för få elever på högstadiet, och det har gjort det under många år. Eleverna väljer andra skolor eftersom Bergshamraskolans högstadium framstår som oattraktivt.

Vi anser att vi med denna lösning tar politiskt ansvar för att Bergshamra ska kunna ha en bra F-9-skola i framtiden.

 

”Bergshamrapartiet och Alliansen har i hemlighet planerat denna nedläggning i ett års tid”

Nej det stämmer inte. I januari 2016 påbörjade Bergshamrapartiet och Alliansen ett samarbete för att utveckla och förbättra Bergshamraskolan. Detta skedde som en realpolitisk uppgörelse där BEP stödde Alliansens budget i utbyte mot satsningar i Bergshamra. Vi gjorde en genomlysning av hela skolans verksamhet för att förstå Bergshamraskolans ”problem” – varför så många elever lämnade. Många problemområden kom fram. Brist på information, dåliga lokaler, undermålig it-utrustning, rörigt. Skolorna i Danderyd framstod som mycket bättre och lockade. När eleverna flyttade från Bergshamraskolan tog de med sig skolpengen över en natt men skolan var kvar med kostnader som löper årsvis – ett underskott byggdes upp och detta ackumulerades över åren. Osäkerheten kring hur underskottet skulle hanteras fanns hela tiden där – oron för nedskärningar och försämrad undervisning hängde tungt.

Bergshamrapartiet insåg i början av 2016 att det enda sättet att vända trenden var att göra skolan så attraktiv att elever sökte sig till skolan – inte tvärtom. Men hur göra en blödande skola med ett ökande underskott attraktiv? När kommunallagen säger att ingen skola får särbehandlas och gynnas? Vi har under 2016 försökt komma till rätta med skolans problem. Och det har inte varit lätt, av just de strukturella orsakerna. Men vi gav oss f-n på att försöka. Vi började med den eftersatta informations- och marknadsföringsbiten. Föräldrar och vårdnadshavare måste få information om vad som händer på skolan, något som under lång tid inte fungerat bra. Och i ett skolvalssystem så måste skolan ha en offensiv marknadsföring för att attrahera elever. Skolan måste lyfta fram alla sina positiva saker. En informationsstrategi togs fram. Vi ville också renovera aulan till modern och fungerande standard. Både att användas av skola/kulturskola, men också som mötesplats och festlokal för Bergshamraborna. Vi var delaktiga i att få IT-satsningen på plats, med nätverk och IT-baserad undervisning. Detta var ett uppdrag från 2015 års budget då socialdemokraternas budget vann. Bergshamrapartiet har alltså varit delaktiga i att få ny IT på plats på två sätt. Både genom att rösta för Socialdemokraternas budget för 2015 och senare i den praktiska implementeringen, något som vi inte visste om när vi tryckte på voteringsknappen den där sena novembernatten 2014. Skolbiblioteket i Bergshamraskolan håller på att genomgå en utveckling. Bl.a. med ny media och ny inredning, eller ”koncept” som Solna stad väljer att kalla det. Kulturskolan har utökat sin verksamhet i Bergshamraskolans lokaler med ett antal kurser.

Under år 2017 fortsätter samarbetet mellan Bergshamrapartiet och Alliansen. Bl.a. står skolfastigheten och skolgården i fokus. Det är nedgånget och slitet och behöver rustas upp.

Så med alla dessa satsningar på plats. Och med de som ska komma. Varför helt plötsligt välja att lägga ner skolan och erbjuda en privat aktör att ta över?

Bergshamrapartiets utgångspunkt var i början av 2016 att Bergshamraskolan skulle fortsätta att vara en kommunal skola. Vi pratade inte om att privatisera och vi hade inga sådana tankar. Många av oss är kritiska till friskolesystemet. När budgetöverenskommelsen för 2017 röstades igenom i kommunfullmäktige i november 2016 hade vi, Bergshamrapartiet alltså, inga tankar eller planer på att privatisera skolan. Men när vi i december 2016 blev informerade om att Raoul Wallenbergskolan var intresserad av att överta driften blev vi faktiskt mycket entusiastiska. Detta eftersom vi under året sett hur trögt och svårt det är att vända skolan. Vi såg ett bra tillfälle att faktiskt få en bra skola i Bergshamra och vi grep det. För det är det politik handlar om – att gripa tillfället.

Bergshamrapartiet fattade ett självständigt beslut att stödja detta. Vi var inte tvingade av Alliansen. Ett nej från oss skulle inte ha äventyrat den politiska budgetöverenskommelsen för år 2017. Vi gjorde en egen bedömning av sakfrågan och kom fram till att detta var ett för bra erbjudande för att avstå. För Bergshamraskolans och Bergshamras skull. De åtgärder som kan göras med kommunen som huvudman är av livsuppehållande karaktär. Någon riktig vändning är inte möjlig under överskådlig tid. Vi kom därför till slutsatsen att det bästa för Bergshamraskolan vore om en duktig ny aktör tog över driften. Detta är en pragmatisk och sakpolitisk bedömning. Vi tror att detta borgar för en bra skola i Bergshamra, på kort och på lång sikt.  Och vi tror att RWS är en aktör som kan driva Bergshamraskolan på ett bra sätt.

 

”Bergshamrapartiet har inget mandat från sina medlemmar och väljare att fatta det här beslutet. Bergshamrapartiet har inte frågat sina medlemmar, väljare, Bergshamraborna och föräldrarna vad de tycker om detta beslut.”

Vi i styrelsen har uppfattat att vi har mandat att fatta detta beslut. Om vi inte uppfattade att vi hade det mandatet så skulle vi ju inte göra det. Självklart. Så vad grundar sig då vårt mandat på? Vårt partiprogram, våra medlemmar och våra röster i valet 2014. Bergshamrapartiet gick till val på den tydliga frågan att Bergshamra ska ha en bra skola. Vi har aldrig tagit ställning i frågan om huvudmannaskapet, dvs om skolan ska vara kommunalt driven eller privat driven. Vårt intresse är och har varit att skolan ska ha bra kvalitet. Styrelsens mandat är att förverkliga partiets politik. Detta mandat har partiets högsta beslutande organ, årsmötet, gett oss. Det har aldrig under något årsmöte framförts krav på att Bergshamraskolan ska vara en kommunal skola.

Det stämmer att vi inte har frågat våra medlemmar, väljare, Bergshamraskolans föräldrar eller Bergshamraborna vad de anser om att låta RWS ta över driften. Vårt mål med vårt politiska skolarbete har varit att få en bra skola i Bergshamra. Det är det mandat vi i styrelsen har. Vi bedömer att RWS Bergshamra skulle bli en bra skola. Därför har vi beslutat att stödja detta. Beslutet i vår styrelse är enhälligt. Ingen har motsatt sig detta.

 

”Kommer personalen sägas upp och försvinna?”

Nej, all personal på Bergshamraskolan kommer att erbjudas att arbeta på RWS Bergshamra.

 

”Det här skapar stor oro och kommer leda till personalomsättning.”

Vi förstår att det här skapar oro. Det är så klart möjligt att en del personal som en konsekvens av detta beslut säger upp sig. Vi tror att RWS kommer att bli en stabil och långsiktig aktör och en attraktiv arbetsgivare.

Publicerat i Okategoriserade | 3 kommentarer

Raoul Wallenbergskolan ansöker om att ta över Bergshamraskolan

Idag har det offentliggjorts att friskolekoncernen Raoul Wallenbergskolan (RWS) har uppvaktat Solna stad med en önskan och ett erbjudande om att ta över driften av Bergshamraskolan. Bergshamrapartiet och Alliansen har träffat RWS grundare och styrelseordförande Per Egon Johansson och rektor för RWS kommande skola i Järvastaden, Eva Arfwedson. RWS har presenterat sina idéer för hur Bergshamraskolan kan utvecklas och förbättras.

Bergshamrapartiet gör bedömningen att en övergång till att Bergshamraskolan drivs av RWS vore mycket positivt för skolan. Vi stöder därför detta beslut. RWS Bergshamra kommer att ha en naturvetenskaplig profilering och ambitionen är att ha samarbeten med de högre lärosäten som finns här i skolans närhet; Stockholms universitet, Tekniska högskolan, Karolinska institutet. Denna inriktning bedömer vi kommer öka skolans kvalitet och locka elever till skolan. RWS ser Bergshamraskolans potential och vill utveckla skolan som navet i Bergshamra. Idealet är ”skolan mitt i byn”, där skolan är en mötesplats för lokalsamhället. RWS vill t.ex ha kvar Kulturskolan och Q-lan i Bergshamraskolans lokaler och samarbeta med dem.

RWS drivs i form av aktiebolag men vinst är inte huvudsyftet. Istället är det en starkt idé- och värderingsburen skolkoncern. Deras övergripande vision lyder ”Vi vill positivt bidra till utveckling av svensk skola och därmed Sverige”. Efter att ha träffat dem gör vi bedömningen att detta är ärligt menat. Per Egon Johansson har en gedigen meritlista och ett starkt patos för utbildning och samhällsutveckling.

Ett övertagande skulle dessutom innebära att Bergshamraskolan underskott försvinner; RWS får börja om med en budget i balans och utan sparbeting. Oron för nedskärningar försvinner därför.

Bergshamrapartiet sammantaget anser att detta erbjudande från RWS helt enkelt är för bra för att tacka nej till. Vi tror att detta är det bästa för Bergshamraskolan och för Bergshamra.

Det är ännu inte beslutat att RWS tar över Bergshamraskolan. Nu inleds en process för att komma dit. Den 16 januari förväntas kommunstyrelsen fatta beslut om att godkänna RWS intresseanmälan för att driva grundskola F-9. Därefter lämnar RWS in en ansökan till Skolinspektionen. Om den ansökan godkänns kan RWS ta över driften från och med höstterminen 2018.

Under tiden denna ansökan behandlas kommer Bergshamrapartiets samarbete med Alliansen för att utveckla och förbättra Bergshamraskolan att fortsätta. Under 2017 kommer vi bland annat att arbeta med skolgården och skolfastigheten. Ett naturligt område kommer också vara att förbereda att en övergång till RWS sker på bästa sätt. Vi vill kunna ge RWS en så bra start som möjligt!

Här skriver Vi i Solna om denna nyhet.

Här skriver Mitt i Solna.

Här är länk till Raoul Wallenbergskolan.

Här är länk till Per Egon Johanssons Wikipedia-artikel.

 

Nedan är ett utdrag från RWS webbplats där de beskriver sin skolidé.

Vision

Vi vill positivt bidra till utveckling av svensk skola och därmed Sverige.

Mission

Vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor.

Genom goda insatser i dagliga arbetet med barnen och eleverna i våra skolor ska vi bidra till en sådan karaktärsmässig- och kunskapsmässig grund att de både som unga och vuxna gör positiv skillnad i vårt samhälle – både i yrkesliv och i privatliv.

Grundbultar i vår verksamhetsidé

  • Vi utvecklar både karaktär och kunskap!
  • Vi vet att alla kan och vill lära!
  • Vi har högt ställda förväntningar på alla!
  • Vi arbetar ständigt mot ambitiösa mål!

Motto

Fånga möjligheterna!

Ledord

  • Ärlighet är att vara sann både mot sig själv och andra

  • Medkänsla är att kunna sätta sig in i och ta hänsyn till andra människors känslor och behov

  • Mod är att våga stå för den man är och det man tror på, även när det känns skrämmande och pirrigt

  • Handlingskraft är att agera för att göra skillnad

Vi arbetar dagligdags för att dessa ledord ska genomsyra allt som sker i våra skolor.

Publicerat i Okategoriserade | 3 kommentarer

Vi annonserade i Vi i Solna före nyår och då fick vi en sida på köpet. Den finns i veckans nummer och ser ut så här.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Helsida i Vi i Solna

annons-vi-i-solna_1

Solna stad delade ut ett nyhetsblad till alla hushåll i Bergshamra. Där beskrev man alla Bergshamrasatsningar man gjort och kommer att göra.
En stor del av dessa satsningar är resultat av samarbetet mellan Alliansen och Bergshamrapartiet. Eftersom ett nyhetsblad från en kommun bör vara fritt från partipolitik, har vi valt att kommentera och lyfta fram Bergshamrapartiet i en helsidesannons i Vi i Solna.
Om mindre än två år är det val igen. Då blir det nya regler som innebär en spärr på 3 % (i kommuner med flera valkretsar; Solna har två idag). Detta kommenterar vi också. Sidan 7 i årets sista nummer av Vi i Solna.

Ett Gott Nytt År önskar Bergshamrapartiet!

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Budgetdebatt idag – fler Bergshamrasatsningar!

Idag är det budgetsammanträde i kommunfullmäktige. Bergshamrapartiet har beslutat att stödja Alliansens budget för 2017 i utbyte mot ett antal Bergshamrasatsningar.

Läs vår röstförklaring här: beps-rostforklaring-budget-2017

Budgetsammanträdet är kl.16:00-24:00 och kan ses via Solna stads websändning:

www.solna.se/politik-och-beslut/sa-styrs-solna/webbsandningar/

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nyinvigning av biblioteket på Bergshamra torg!

Nyinvigning av Bergshamra bibliotek imorgon lördag kl. 11:30!

Efter renoveringen nyinvigs nu biblioteket.

Peter Edholm (L), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden invigningstalar. Sedan följer en rad aktiviteter.

Läs mer här:   a_bergshamra_nyinvigning_161112

Bergshamrapartiet kommer vara på plats på torget och ha lokalen öppen mellan kl. 11:00-13:00.

Kom förbi och prata Bergshamra med oss!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ett nytt M

Bergshamrapartiet får, som ni vet, inte hyra av Signalisten. Istället är vi andrahandshyresgäst hos torgets frisör, vilket gör skylten något missvisande. Vi tänkte byta ordet FRISÖR ovanför vår del. Då blir det HERR o DAM-PARTI, vilket bara utesluter några få. Signalisten tänker inte renovera fasaderna på vår del av torget, så vi har beställt fasadvepor vi tänkte sätta upp. Så här kommer det att bli trots att PostNord inte hittar till Bergshamra torg 7. Tids nog får vi hämta ut dem på ICA.

Fasad2

Så här ser det ut idag. Framför bokstäverna har det en gång suttit neonslingor, men vi har ju tänkt riva eller täcka över. I synnerhet som skyltarna inte stämmer med innehållet i lokalerna.

DSCN6014

Idag hämtade jag vår vepa på ICA och har köpt öljetter med verktyg. Döm om min förvåning då vår frisör berättade att två personer från Signalisten igår kom och bytte ut den trasiga bokstaven M mot ett nytt M!

Tablå!

 

IMG_0694

 

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Ambitionen höjs?

”Ambitionen höjs – cykeln ska prioriteras i Solna” står det på Solna stads hemsida efter att stadens cykelplan antagits den 16 maj.

Planen har varit på remiss i flera vändor under några år. Då borde det väl vara ett genomarbetat och väl förankrat dokument med flera framåtsyftande åtgärdsförslag? Nej, tyvärr. Dåligt har blivit sämre.

Planen är bara en första etapp. En i och för sig bra och användbar genomgång av dagens situation, där man också pekar på brister. Men konkreta åtgärder saknas och dessutom pengar att genomföra dem. De 2 Mkr/år som går till cykelfrämjande åtgärder räcker bara till att måla några linjer. Om Solna hade menat allvar med att prioritera cykeln borde man väl ha sett ett avtryck i det senaste stora stadsbyggnadsprojektet Arenastaden.
Nej, även där har det gått från dåligt till värre.

cykel2014

I remissutgåvan kunde man cykla längs Dalgatan i blandtrafik,
längs Råstasjön på delad c/g-bana och sen ibland bilar igen.
Inte idealiskt, men möjligt.

 cykel2016

I den beslutade cykelplanen har förbindelsen längs Dalvägen
förbi Arenan till Råsta strandväg försvunnit.
Signalbron har tillkommit, men dess cykelbana slutar abrupt
då man kommit över järnvägen.

I cykelplanen finns inga visioner som kan hota att kosta mycket pengar, men för säkerhets skull skriver stadsledningsförvaltningen följande i sitt förslag till beslut:

”Inför tekniska nämndens arbete med det långsiktiga genomförandeprogrammet vill dock förvaltningen understryka vikten av att bedömningar görs av åtgärdsförslagens konsekvenser för övriga trafikanter i Solnas transportsystem. Utrymmet i gaturummet i Solna är begränsat och framkomligenheten för andra trafikanter får inte försämras. Stadsledningsförvaltningen vill också framhålla att genomförandeprogrammet måste kopplas till tekniska nämndens årliga arbete med verksamhetsplan och budget. Förslag som har komplicerade lösningar och som det är tveksamt om man rent tekniskt och ekonomiskt har möjlighet att genomföra bör inte belasta planen. Ett sådant förslag – en planskild korsning med Pampaslänken, under Essingeleden – utgår därför som exempel.”

Förbättringar för cyklister får inte belasta andra trafikanter och alla åtgärder skall rymmas inom tekniska förvaltningens budget. De får endast 2 Mkr/år för cykelåtgärder (det finns mycket man kan jämföra med). Detta presenteras under rubriken ”Ambitionen höjs – cykeln ska prioriteras i Solna”!

Och för att den urvattnade cykelplanen inte skall stöta på patrull i kommunfullmäktige kallar man den ”strategi”. Och enligt kommunens regler kan då beslutet tas i kommunstyrelsen.

Publicerat i Okategoriserade | 3 kommentarer

Vad ska ske med Överjärva gård?

IMG_0430

Förra veckan kom ett ärende till Solna kommunstyrelse. Man ville flytta de två Rödingarna, som sedan några år står provisoriskt uppställda på Ulriksdals golfbana, till Överjärva gård. För att bereda plats tänkte man riva gårdens huvudbyggnad, den stora ladugården från 1825, som efter många års brist på skötsel och underhåll är i ett dåligt skick.

Gården är en stor mjölkgård där de viktigaste byggnaderna fortfarande är bevarade. Den beskrivs så här i en broschyr från Solna Naturskola:

Överjärva gård, den sist bevarade jordbruksmiljön i Solna – en kulturhistorisk pärla, en viktig plats som vittnar om gången tid. Gården har ett intressant förflutet som avspeglar viktiga skeden i svensk historia. Kvarvarande byggnader från 1800-talet visar en nästan intakt gårdsmiljö från tiden den var i drift. Vid förra sekelskiftet fanns här ett aktivt jordbruk med bl.a. tobaks- och grönsaksodlingar samt en större äppelträdgård. Den stora mjölkproduktionen krävde eget gårdsmejeri med tolv mjölkbutiker i Stockholm. År 1900 bodde 108 människor här och i gårdens statarlänga bodde som flest 21 arbetarfamiljer. Statarsystemet upphörde 1945 och jordbruket lades ner 1950. Gården avfolkades och hästar inhystes i flera av gårdens byggnader, då de låg lägligt intill dåvarande Ulriksdals galoppfält.

1994 flyttades Hästskostallet från Ritorp till Överjärva gård. Det ritades av den kände arkitekten Cyrillus Johansson och hyste hästar från Ulriksdals galoppbana. Idag finns här Solna Naturskola och ett populärt kafé. Vid invigningen med närvaro av prinsessan Christina planterades en lind som vårdträd.

Året därpå var det kungens tur att plantera träd. Han hyste förhoppningen att Överjärvaprojektet skulle bli lika långlivat som eken han planterade.

ÖVERJÄRVAEKEN
Skogsek (Quercus robur). Robur betyder ”stark”, ”hård”.
Med en önskan och förhoppning om kraft och
styrka åt Överjärvaprojektet i tusende år
planterade kung Carl XVI Gustaf denna ek
den 22 augusti 1996.

IMG_0433

Man hade i början stora ambitioner för Överjärva gård. Då magasinet, ursprungligen byggt på 1850-talet för bland annat gårdens förråd av säd och matvaror, brann ner till grunden 1996, ersattes det med en naturtrogen rekonstruktion uppförd med traditionella material och gamla metoder. Här finns idag bland annat en antikhandel och Överjärva Byggnadsvård.

Det armeniska kapellet, som byggdes av den egyptiske diplomaten Ohan Demirgian, rustades upp för ca 10 år sedan och man rekonstruerade takspirorna efter gamla bilder. Men sen började förfallet. 2012, samma år som kapellet blev byggnadsminnesmärkt, hade det redan gått så långt att alla partier i Solna kommunfullmäktige förespråkade att riva ladugården och ersätta den med en kopia.

I stallet finns en fin modell över Överjärva gård under dess glansdagar.

IMG_0426

I fonden ladugården som då hade två flyglar. I magasinet finns en byggnadsvårdsbutik. Vinterträdgården eller Armeniska kapellet byggdes av en egyptisk diplomat som ägde Överjärva gård i slutet av 1800-talet. Huset renoverades för 10 år sedan, men står nu oanvänt, liksom Gula villan. I förgrunden ses ett lusthus. Det finns kvar, men har flyttats (men jag är osäker på om det är samma lusthus).

IMG_0424

Överjärva har förvandlats till en huskyrkogård. Har förutsättningar att bli ett fantastiskt fint område. Ett Solnas Skansen med kulturmiljöer och djur. Nu är det skamligt misskött. Husen förfaller. Gårdens viktigaste byggnad, ladugården, som är själva basen för gamla Överjärva gård vill man riva. Det blir då svårt att förstå historien. Att man misskött byggnaden är ingen anledning att riva. Överjärva behöver en rejäl upprustning och Solna behöver en kommunantikvarie.

Varför har man tillåtit förfallet att gå så långt? Ladugården är inte det enda exemplet. Lusthuset har jag visat tidigare och Vinterträdgården som restaurerades för 10 år sedan står nu oanvänt och har börjat färden utför. Den ena av de två takspirorna som rekonstruerades efter gamla foton står nu på marken bakom huset. Självklart kan det kosta mer att restaurera än att bygga en kopia. Men ett original är ett original.

IMG_0410

Kommunen har ingen stadsantikvarie och man verkar inte heller anlita antikvarisk expertis. Mycket av det som finns på Överjärva gård ska vi tacka dåvarande kommunantikvarie Alice Gunther för som kämpade hårt för det som finns kvar idag och har rustats. Det man bygger nu är dåliga pastischer där man inte ens har råd med tegel utan ersätter med tegelformad takplåt, så kallad Plegel.

IMG_0437

Jag har letat lite i Solna stads diarium. Ägardirektiven för Råsunda Förstads AB och Överjärva gård AB ändrades 2012. På en motion från Jenny Hjalmarsson (S) i ärendet svarade Stadsledningsförvaltningen så här:
”Råsunda Förstads AB underhåller löpande de byggnader som finns på Överjärva. För detta finns medel avsatta i bolagets budget. För att genomföra mer omfattande ombyggnader och renoveringar för specifika ändamål, så måste givetvis användningen av byggnaderna först bestämmas och kostnadsberäkningar ske i vederbörlig ordning.”
Alltså utan användning, ingen renovering. Förfallet hade gått så långt redan 2012 att alla partier förespråkade att ersätta ladugården med en kopia. Snart består Överjärva bara av pastischer.
Det är dessa ägardirektiv som är problemet. De beslutades i enighet mellan partierna i kommunfullmäktige och gav Råsunda Förstads AB ett omöjligt uppdrag. Det får ju inte kosta något. ”Koncernen skall drivas på affärsmässig grund.” ”Koncernen skall sträva efter att på sikt uppnå en marknadsmässig lönsamhet i alla sina verksamheter.”

Vidare: ”Moderbolaget ska upprätta och årligen revidera en investeringsplan för byggnaderna på Överjärva gård. Planen ska baseras på att det finns lämpliga hyresgäster som ekonomiskt och verksamhetsmässigt klarar att förhyra lokalerna, utom i de undantagsfall som styrelsen i samråd med ägaren särskilt beslutat om.”
I enighet beslutade man 2012 att ladugården skulle rivas och ersättas med en kopia. Och nu kommer istället idén med Rödingarna. Har någon kulturantikvarisk expertis varit tillfrågad?

Och eken som kungen planterade 1996? Hur har det gått för den? Jo, den står kvar, men ser inte ut att må så bra. På bilden ses även mässingsskylten och i bakgrunden ladugården som hotas av rivning.

IMG_0434

Publicerat i Okategoriserade | 8 kommentarer

Nu är Bergshamrauppdragen på gång

IMG_0287

Den 29 oktober undertecknade alliansen och Bergshamrapartiet den överenskommelse som innebar att vi skulle stödja deras budgetförslag i utbyte mot 4 konkreta uppdrag i Bergshamra.

Budgeten röstades igenom vid budgetmötet i kommunfullmäktige den 30 november.

I fredags den 18 december träffades vi igen för att planera det fortsatta arbetet med att genomföra uppdragen.

I vår uppgörelse finns en klausul om påverkansmöjlighet. Rent konkret innebär det att vi kommer in i beslutsprocessen mellan förvaltning och nämnder. Vi kan studera och förhoppningsvis påverka beslutsunderlagen från förvaltningarna så att de är i överensstämmelse med intentionerna i de 4 uppdragen. För detta har skapats 3 beredningsgrupper med 2-3 representanter vardera från Bergshamrapartiet och alliansen.

Den första gruppen tar hand om överdäckning och tillhörande stadsbyggnadsfrågor. Från stadens sida medverkar Pehr Granfalk (KSO) som är ansvarig för exploateringsfrågor, Torsten Svenonius (ordf Byggnadsnämnden) ansvarar för planering och Magnus Persson (ordf Tekniska nämnden) för genomförande. Bergshamrapartiet representeras av Björn Bränngård och Sandy Awada med Claes Dahlén som ersättare.

Den andra gruppen ansvarar för skola, kultur och fritid inklusive Bergshamra arena och Svedenbadet. Där sitter ordförande för Barn- och utbildningsnämnden Marianne Damström Gereben och Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Peter Edholm, båda från Liberalerna. Från Bergshamrapartiet kommer Monica Norrman och Claes Dahlén med Sandy Awada som ersättare.

Den tredje och sista gruppen skall hitta plats och intressent för ett trygghetsboende i Bergshamra. Från kommunen medverkar, förutom Pehr Granfalk och Torsten Svenonius, Omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk. Från Bergshamrapartiet Göran Thingwall och Björn Bränngård med Monica Norrman som ersättare.

Grupperna kommer att ha sina första möten i januari och vi ser fram mot ett konstruktivt samarbete.

Det kommer att dröja innan det blir några konkreta resultat, men uppdragen är på gång!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar