Samråd om trygghetsboendet i Bergshamra torsdag 16 november

Nu har Bergshamrapartiets och Alliansens arbete med ett trygghetsboende vid Bergshamra Torg kommit så lång att det är dags för samrådsmöte. Det kommer att hållas torsdag 16 november kl. 18-20 i Bergshamraskolans aula. Även representanter från Bergshamrapartiet kommer självklart att vara på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter.

Samrådstiden är 1 nov-15 dec 2017. Läs mer om samrådet och se handlingarna här.

 

Bergshamrapartiet kommer också att hålla ett eget möte om trygghetsboendet där vi kommer att informera, svara på frågor och ta emot synpunkter. Vid det mötet kommer vi också att informera om vår budgetuppgörelse för 2018 och vilka satsningar som kommer att ske i Bergshamra. Det mötet är öppet för allmänheten och medlemmar. Tid och plats är Bergshamraskolans aula onsdag 29 november kl. 19-21.

Varmt välkomna till mötena!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bergshamrapartiet och Alliansen träffar budgetuppgörelse för 2018

Bergshamrapartiet och Alliansen har för tredje året i rad slutit en budgetöverenskommelse. Överenskommelsen innebär att Bergshamrapartiet stöder Alliansen budget för 2018 i utbyte mot en rad satsningar i Bergshamra.

Bland satsningarna kan nämnas:

– Upprustning/omdaning av Bergshamraskolans skolgård
– Ett pilotprojekt för säkra skolvägar och säker skolgård genomförs på Bergshamraskolan, utifrån den plan för säkra skolvägar som är på väg att fattas beslut om i barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden.
– Ta fram ett förslag för att göra Björnstigen till en mer trivsam och funktionell gata (vi valde medvetet att inte skriva ”stadsgata” eftersom det är problematiskt begrepp)
– Fortsätta arbetet med att etablera en gång- och cykelbro över Ålkistan
– Utreda och vidta åtgärder för att minska miljöstörningarna från Bergshamravägen
– Färdigställa en plan för att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken
– Trygghetsskapande åtgärder kring gång- och cykelvägen till och från blåbussarna på Bergshamraleden

Se budgetuppgörelsen i sin helhet här:

Budgetöverenskommelse 2018 BEP-Alliansen

Budgetöverenskommelse 2018 Bilaga 1 BEP-Alliansen

 

Bergshamrapartiet är ett lokalt parti i Bergshamra som är partipolitiskt obundet. Vi är inriktade på sakfrågor och vi stöder det block där vi får igenom mest av vår politik. Vi ser oss som pragmater med Bergshamras bästa i fokus.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Årsmöte 2017

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vill Bergshamrapartiet riva i Huvudsta?

Vid Kommunfullmäktigemötet i måndags behandlades en motion av Martin Eliasson (S) om Q-märkning av Huvudstas kvarvarande historiska bebyggelse. Bergshamrapartiet lade ner sin röst vid voteringen.
Betyder det att vi inte vill skydda kulturhistoriskt intressanta byggnader? Nej, vi tycker det är mycket viktigt att bevara gamla byggnader och miljöer för att få en länk till det som varit. Men en q-märkning i en detaljplan är kanske inte det effektivaste sättet. Dels är det en dyr och komplicerad process, vilket byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M) påpekade under debatten och det finns andra metoder vilket även motionären Martin Eliasson nämnde.
Och ett formellt skydd räcker inte heller om viljan till bevarande saknas, vilket det finns flera exempel på.

1988 antogs ett kulturminnesvårdsprogram för Solna Kommun. Det presenterades i den fantastiska skriften ”Kulturmiljöer i Solna” av Maria Malmlöf som jag är lycklig ägare av (alltså skriften, inte Maria). Då återstod bara sex kvarvarande fastigheter från det gamla Huvudsta municipalsamhälle. Nu finns endast fyra kvar.
Det senaste huset, Hannebergsgården, revs efter att Martin skrev sin motion.

Då man gjorde ny detaljplan för att SL ska kunna bygga en bussterminal i Tomteboda q-märkte man tre byggnader i de järnvägsanställdas koloniområde. De brann och man fick göra om detaljplanen.

”Rödingarna” klassades 1988 med ”A” vilket står för ”mycket högt kulturhistoriskt värde”. Trots detta flyttades två av dessa en sommarnatt 2014.

1986 blev Tomteboda station ett statligt byggnadsminne. Idag ligger det nedmonterat i containers i Västra skogen.

Bergshamrapartiet har skrivit många enkla frågor, interpellationer och motioner i kulturhistoriska frågor. Sedan 2007 har Solna ingen stadsantikvarie, som kontinuerligt kan bevaka dessa frågor och se till att vi behåller banden till det förflutna. Det blir dessutom en mycket trevligare stad med blandad bebyggelse.

Vi väntar på svar på vår motion från mars 2016 om att återinrätta tjänsten som stadsantikvarie.

Hen behövs!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Lördagsöppet våren 2017

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Efter Raoul Wallenbergskolan

Nu är det nästan två veckor sedan föräldrarådets enkätundersökning visade på en stark majoritet mot RWS i Bergshamraskolan och det är dags för Bergshamrapartiet att göra ett uttalande.

Bergshamrapartiet respekterar föräldrarnas vilja. För oss var det aldrig tal om att etablera RWS i Bergshamra mot föräldrarnas vilja. Tvärtom ville vi erbjuda föräldrarna chansen att välja RWS. Det var därför vi valde att tillsammans med Alliansen ställa oss positiva till deras intresseanmälan. När enkätresultaten presenterats på lördagen meddelade vi RWS och Alliansen att vi som lokalt parti inte längre kunde stödja en fortsatt process.

RWS drog tillbaka sin intresseanmälan när enkätundersökningens resultat stod klart. Inte heller för dem var det någonsin tal om att etablera sig i Bergshamraskolan mot föräldrarnas vilja.

Bergshamraskolan kommer nu att fortsätta i kommunal regi. Det finns i dagsläget inga planer på att byta till annan huvudman. Men Bergshamrapartiet är ett pragmatiskt parti som inte vill stänga några dörrar. Huvudmannaskap är underordnat kvalitet.

Om hela den politiska processen med RWS kan man säga mycket. Just nu nöjer vi oss med att konstatera att föräldrarna kände sig överkörda. Vi har diskuterat detta mycket inom styrelsen och vi vill lära oss av det här inför framtiden.

Eventuella framtida förslag på förändring och utveckling av Bergshamraskolan, där vi är med och kan påverka, vill vi utvärdera förutsättningslöst och i nära dialog med föräldrar.

Om Bergshamraskolan i fortsatt kommunal regi kan man också säga mycket. Just nu gäller det att skolan får lugn och ro att fortsätta både sitt utvecklingsarbete och sitt dagliga arbete.

När det gäller Raoul Wallenbergskolan så har vi fortfarande förtroende för dem som skolaktör. Deras koncept är intressant och vi tror att de skulle ha varit en bra aktör i Bergshamra, förutsatt att de haft föräldrarnas stöd. RWS Järvastaden kommer att starta ht-17. Vi önskar dem lycka till och vi är säkra på att barnen i Järvastaden får en bra skola.

Vi är väldigt glada för den kraft och det engagemang som föräldrarna i Bergshamra visat. Det kommer Bergshamraskolan att behöva för att behålla och locka tillbaka elever.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hur kan man rädda Bergshamraskolan som kommunal skola?

Alla som känner mig vet att jag inte gillar privatiseringar. Jag tycker att viktiga samhällsfunktioner bör vara gemensamt ägda. Hur kan det då komma sig att jag och Bergshamrapartiet har ställt oss bakom förslaget att lägga ner Bergshamraskolan och ersätta den med en privat skola?

För i dagarna fyra år sedan uppmärksammade BEP skolans kris och bjöd in partierna till ett välbesökt möte i skolans aula under temat ”Rädda Bergshamraskolan”. Och under budgetåret 2016 (med fortsättning under 2017) har vi suttit med i en beredningsgrupp vars mål varit att stärka skolan. Men med fritt skolval och gällande skolpengsregler är det nästan omöjligt att bryta en nedåtgående spiral för skolor som fått ackumulerande förluster. Skolans budget baseras på elevernas skolpengar och skolpengens nivå bestäms av kommunerna. I Bergshamras fall minskas budgeten med en ingående förlust (som skall betalas tillbaka på max tre år). En elev som flyttar till Danderyd (som har högre skolpeng) tar med sig sin skolpeng men lämnar kvar förlusten i Bergshamraskolan.

Hur kan man bli av med skulden? S föreslår att man helt enkelt efterskänker beloppet. Men då måste men ge motsvarande summa till alla andra skolor i kommunen, kommunala och privata. En skuldavskrivning är alltså ett trubbigt instrument som kostar mycket. Och skolans underläge kvarstår (men på en högre nivå). Ett annat sätt är att helt enkelt lägga ner skolan. Det kan jämföras med en konkurs i företagsvärlden. Men i detta fall fördelas förlusten inom BUN på de kvarvarande skolorna. Och där kan man förstå ilskan från de andra stadsdelarna.

Finns det då ingen möjlighet att rädda en kommunal skola i Bergshamra? Jo, men då krävs flera samordnade insatser:

  1. Det finns ett verktyg där likabehandling av skolor inte gäller, tvärtom. Strukturtillägget skall utjämna socioekonomiska skillnader mellan de olika skolorna. Det är alltså en motsvarighet till det kommunala utjämningssystemet (”Robin Hoodskatten”). Men medan utjämnings­systemet är reglerat av staten i detalj, har kommunerna stor frihet att bestämma både nivå och kriterier på strukturbidrag. Nivån varierar från några hundra kronor till mer än 40 000 kronor per elev och år. I Solna har partierna i BUN (alliansen och de rödgröna) i enighet valt en modell som missgynnat Bergshamraskolan och dess fritidshem. Skillnaden mellan de skolor som får mest och Bergshamraskolan motsvarar i stort sett hela skulden.
  2. Höj skolpengen så att skolorna i Solna kan konkurrera med Danderyd (dit de flesta som lämnar Bergshamraskolan flyttar).
  3. Det behövs en vision och en framtidstro som kan locka elever till Bergshamraskolan. Både de som tänker lämna och har lämnat skolan, men även elever från andra delar av Solna och andra kommuner.
  4. Men då måste man marknadsföra skolan. Tala om att den finns, att den är bra och har potential att bli en av de bästa.
  5. Aktivt söka statliga bidrag. Budgetåret 2016 fick Bergshamraskolan över 4 mkr, alltså mer än den ackumulerade skulden. Men dessa bidrag är ju kopplade till utgifter, så endast en del kan gå till att minska skulden.
  6. Och sist men inte minst stöd och engagemang från föräldrar och övriga Bergshamrabor. Det är en stor kraft, vilket inte minst visat sig de senaste veckorna.
Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Bergshamraskolans skuld – en kort historik

I valet mellan en kommunal och privat skola väljer jag självklart den kommunala om de har likvärdiga förutsättningar. I Bergshamraskolans fall är det inte så. Skolan har en lång historik av ständiga förluster, som tidigare till en stor del berodde på att man tvingades betala hyra för överstora lokaler. Tidigare kunde kommunen skriva av förlusterna och nollställa inför nästa budgetår. I oktober 2013 fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om att resultatenheterna skulle få föra med sig det sammantagna resultatet från ett budgetår till nästa. Så förlusten 2013 blev en dålig start på budgetåret 2014. Det står att man får föra över resultatet, men jag vet inte om man måste. Nu ska det emellertid komma tvingande regler om att en skuld måste betalas av på max tre år.

Samtidigt gjorde man också om hyressättningen så att man betalar per elev och inte faktisk hyra. Den nya rektorn klarade i stort sett att få budgeten i balans, men den ingående förlusten kvarstod. Besparingarna orsakade missnöje och en ny rektor tillträdde.

Efter problem i skolstarten är nu alla nöjda med honom, men skulden började växa igen. Över en miljon kronor i förlust år 2015.

Under 2016 däremot blev det ett positivt resultat med 225 000 kronor. Men samma år har skolan fått över 4 miljoner kronor i statliga bidrag, mer än den ackumulerade skulden, som alltså i stort sett kvarstår.

I fortsättningen kan man inte räkna med dessa statliga bidrag, och skulden måste regleras på max tre år. Så förutom att stoppa fallet utför krävs ytterligare nästan 1,5 mkr i överskott varje år.

Det motsvarar skolpeng för ca 20 elever på högstadiet. Kan man inte vända elevströmmen tvingas man istället till en svältkur, som kommer att få ännu fler att lämna skolan. Det blir en nedåtgående spiral.

Läget är alltså mycket illa. Ett privat företag kan gå i konkurs. Motsvarigheten här är en nedläggning. Skulden försvinner inte, utan stannar kvar i BUN och fördelas mellan de kvarvarande skolorna.

Lägger en kommun ner en skola måste alla elever redan samma dag erbjudas en ny plats i en kommunal skola i närheten. En kommun behöver inget tillstånd för att starta en skola. Jag har lekt med tanken att kommunen lägger ner skolan och blir av med skulden. Samma dag startar man Bergshamraskolan 2.0 i samma lokaler där elever och lärare bereds plats. Det vore bra, men är antagligen inte tillåtet.

För att förstå hur stor skulden är, varför den uppstått och varför det är så svårt att bli av med den har jag gjort denna bild. Siffrorna har jag hämtat från kommunen, men det senaste bokslutet, 2016, är preliminärt. Har jag missuppfattat något tar jag gärna emot förslag till rättelser.

 

För att kunna fatta välgrundade beslut måste man ha ett ordentligt faktaunderlag.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bergshamraskolans budgetutveckling och elevutveckling

Här är en sammanställning av Bergshamraskolans budgetutveckling och elevutveckling.

Statistiken visar att Bergshamraskolan är i dåligt skick och har varit det länge.

Vi menar att det krävs en radikal nystart för att vända utvecklingen. Om nuvarande utveckling fortsätter så kommer högstadiet tvingas läggas ner.

Bergshamraskolans budgetutveckling och elevutveckling – BEPs sammanställning

En nystart med Raoul Wallenbergskolan tror vi kommer garantera att Bergshamra har ett högstadium i framtiden.

Publicerat i Okategoriserade | 5 kommentarer

Informationsmötena om RWS + Lördagsöppet hos BEP våren 2017

Det här blogginlägget handlar om två saker. Dels om de två informationsmötena om RWS erbjudande att driva skola i Bergshamraskolans lokaler. Och dels en annonsering om att Bergshamrapartiet kommer att hålla lördagsöppet i partilokalen under våren, lördagar kl.11-13.

 

Imorgon torsdag 12 januari kl. 18:30 i Bergshamraskolans aula hålls det första av de två informationsmötena om Raoul Wallenbergskolans erbjudande om att driva skola i Bergshamraskolans lokaler. Det andra informationsmötet är onsdag 18 januari kl. 18:30, även det i Bergshamraskolans aula. Inbjudna till mötena är föräldrar och vårdnadshavare till elever på Bergshamraskolan. Alla berörda ska ha fått information om dessa möten via skolan och förvaltningen. De båda mötena ska ha identiskt innehåll. Anledningen till att det är två möten är att så många som möjligt ska kunna delta.

På plats kommer Per Egon Johansson finnas, RWS grundare och styrelseordförande, samt Anne Rönnberg, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. Per Egon kommer att berätta om RWS erbjudande till Bergshamraskolans elever och föräldrar – hur de vill driva Bergshamraskolan och utveckla den till en riktigt bra skola om de får chansen.

Vi hoppas att alla som berörs av detta går till något av de två informationsmötena. Då kommer det  att bli större klarhet i vad denna eventuella skoletablering handlar om. Vi hoppas att alla går dit med ett öppet sinne. Lyssna på vad Per Egon säger. Ställ frågor. Kräv svar på era frågor. Och tala om vad ni tycker. Oavsett om ni är positiva eller negativa.

För att kunna ställa bra frågor måste man vara påläst. Här är en länk till den intresseanmälan som RWS lämnat in till Solna stad för att driva skola i Bergshamraskolans lokaler. Den finns i diariet på Solna stads hemsida men eftersom det ibland är svårnavigerat lägger vi upp den här på bloggen. I dokumentet finns även tjänsteskrivelsen från förvaltningen som beskriver ärendets bakgrund och hur staden ställer sig.

RWS Intresseanmälan skola i Bergshamra

 

På lördag 14 januari kommer Bergshamrapartiet ha lördagsöppet i partilokalen kl.11-13. Vår ambition är att ha öppet denna tid varje lördag under vårterminen. Det finns representanter på plats och alla är välkomna dit att diskutera allt som rör Bergshamra och Bergshamrapolitik. Vi kan inte lova att vi nu på lördag har svar på alla frågor om skolan men vi lovar att vi lyssnar på allt som sägs. Vårt arbete med att utveckla Bergshamraskolan kommer att fortgå under hela 2017, med eller utan RWS, och vi lyssnar gärna på allas åsikter och synpunkter. Vi kommer att ha lördagsöppet även lördag 21 januari, det är spikat i vår kalender. Partilokalen finns på Bergshamra torg 7, på hörnet mellan frisören och kyrkan.

 

Imorgon kväll presenteras ett erbjudande från Raoul Wallenbergskolan beträffande Bergshamraskolans framtid.  Bergshamrapartiet tycker att det är ett mycket attraktivt sådant.

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar