Partiprogram och stadgar

Antaget vid årsmötet den 23 april 2013

Vi kommer att verka för:

  1. att Bergshamra skall bli en egen stadsdel med lokalt självbestämmande.
  2. att Bergshamras läge mitt i Nationalstadsparken utnyttjas och dess naturvärden tillvaratas, vårdas och görs tillgängligt.
  3. att Bergshamra får ett levande och attraktivt torg.
  4. att Bergshamraleden däckas över.
  5. att fler bostäder byggs.
  6. att Bergshamra får bra förskolor, skolor och fritidsverksamhet för barn och ungdomar.
  7. att Bergshamra får bra boende och service för äldre.
  8. att Bergshamra får bra kommunikationer med omvärlden och inom stadsdelen.
  9. att Bergshamra får ett kulturutbud värdigt en nationalstadspark, inkl ett öppet och attraktivt bibliotek.
  10. att verka för tolerans mellan olika kulturer.

   

  PARTIPROGRAM FÖR BERGSHAMRAPARTIET – Kommentarer till punkterna

  1. Med budgetansvar för kultur, skolor, fritidshem, äldrevård och lokal miljö. Stadsdelsnämndens sammansättning skall styras av (avspegla) valresultatet i stadsdelen. Ett medborgarkontor vid torget, gärna knutet till biblioteket.
  2. Bergshamra – Ekoparkens huvudstad. Att en park – kallad Anna Horns park – anläggs i området mellan kvarteren Torsken och Gravyren där en luftburen kraftledning tidigare var belägen. Att kommunen följer sina egna riktlinjer vid byggande (de hotade träden i Torsken 3, vid Björn­stigen). På taket av vattentornet ett besökscentrum för Norrvatten och Nationalstadsparken med utställningar och servering med utsikt över Ekoparkens torg, en gång- och cykelbro över Ålkistan, promenadväg längs Edsviken mellan Svalkan och Sveden, upprustning av Tivoliområdet.
  3. Torget skall ha ett basutbud med affärer och service. Torget rustas upp med planteringar, bänkar, fontän o s v. och blir en central mötesplats med torghandel, restauranger, barer, kaféer och lokaler för studiecirklar och möten – även för ungdomar. Signalisten bör anpassa hyresnivåerna så att de många tomma lokalerna vid torget blir uthyrda. Ett torg med udda näringsidkare för småskalighet som kan bli ett nationellt pilot­projekt. Ett trygghetsboende vid sydvästra hörnet av torget blir ett skydd mot buller och vind.
  4. Södra och norra Bergshamra förenas genom överdäckning. En överdäckning förbättrar miljön (luften och bullernivåerna) och gör att man kan bygga fler bostäder i direkt anslutning. Själva däcket kan bli en grön esplanad med plats för tvärbanan. Varför inte undersöka möjligheten att åter­använda den provisoriska Solnabron i trä? Den har rätt dimensioner och blir snart ledig.
  5. Bygg vid gamla panncentralen (Kulan), längs Björnstigen (Televerkets byggnad, Stjärn­husens garage samt T-banans infartsparkering), vid sydvästra hörnet av torget, på Skandias parkering, i vattentornet, samt ersätt ICA med ett bostadshus med närlivs i bottenvåningen.
  6. Att försvara och utveckla skolan så att våra barn inte tvingas söka sig utanför kommunen. En bra förskola med mer personal och kulturbudget. Utveckla fritidscentrum i Q-lan. Gör IP och Sveden­badet tillgängligt för ungdomar (skolan tvingas idag betala). Lift och snö­kanon till skidbacken vid vattentornet. Utnyttja en del av skolans överstora lokaler till Montessoriförskolan, så att de provisoriska paviljongerna kan rivas och fotbollsplanen och gångvägen till Edsviken återställas.
  7. Att ett trygghetsboende uppförs i anslutning till centrum. Vård- och omsorgsboende i vatten­tornet frigör några av Bergshamras 700 lägenheter utan hiss till ungdomar.
  8. Att kommunikationerna med Solna Centrum förbättras och tvärbanan förlängs från Solna station till universitetet, att tunnelbanan förlängs till Täby centrum vilket minskar bil­trafiken förbi Bergshamra och förbättrar vår miljö med friskare luft och mindre brus, att ”den felande länken” mellan Slotts­allén/Ulriksdalsvägen och Järvavägen öppnas så att Ulriksdal kan få en enhetlig infart och bussförbindelse med Solna C och Bergshamra. Att en gång- och cykel- bro byggs över Ålkistan (ett perfekt projekt för Bellevuemiljonerna).
  9. Att verka för utökat öppethållande hos biblioteket och gärna kombinerat med internetcafé och medborgarkontor. Gallerier i de underutnyttjade lokalerna runt torget.
  10. Att i samarbete med Bergshamra för alla (www.bergshamra.org). som bildades 1992 och har som motto att betona alla människors lika värde, tillvarata och utveckla den mångkulturella miljön i Bergshamra, sprida kunskap om och verka försvensk demokratisk tradition, motarbeta att våld används som medel för konflikt­lösningar, verka för att alla i Bergshamra skall känna trygghet, skapa mera kontakt mellan alla Bergshamrabor samt medverka till ett gladare och roligare Bergs­hamra.