Cykla i Solna?

Cykla i Solna?

Solna stad
har beslutat att ta fram en cykelplan. Inte med det primära syftet att
förbättra för cykeltrafikanter. Nej, så här står det i inledningen:
En del i programmet utgörs av förslag
till förbättringar av cykelnätet i syfte att förmå fler trafikanter att använda
cykel i stället för bilen och därmed avlasta vägnätet från biltrafik.

Det är
alltså för att förbättra framkomligheten för bilister som man utarbetar denna
cykelplan! Men i praktisk handling prioriterar man kortsiktigt bilen på cykelns
bekostnad, utan att inse att det är kontraproduktivt. Istället för stadsspårväg
grävde man ner Tvärbanan och skar av viktiga planskilda cykelleder.
Trafikplatsen i Ritorp som är under byggnad får en korsning i plan till förfång
både för cyklister och bilister.

Men vilket
syftet än är, så har alla – både bilister och cyklister – glädje av ett väl
fungerande cykelnät. För att få pendlare att övergå till cykel krävs säkra och
attraktiva förbindelser med hög framkomlighet. De regionala cykelstråken bör utformas
som snabbcykelstråk med hög
geometrisk standard där framkomligheten för cykelpendlarna prioriteras. Så står
det i planen, men intentionerna avspeglas inte i förslagen. De föreslagna regionala
cykelstråken innehåller både omvägar, blandtrafik, smala passager och tvära
svängar.

Då man anser
sig ha råd att satsa hundratals miljoner på bilismen inom kommunen och
miljarder i regionen, bör man kunna satsa en bråkdel på ett riktigt
cykelnätverk med nyanlagda stråk. Nu får cyklisterna nöja sig med vad som blir
över då bilismen fått sitt.

Idag finns
en c/g-väg längs hela Kolonnvägen, men i cykelplanen har man redan tagit hänsyn
till trafikplatsen i Ritorp, som är under byggnad, och gjort en omväg som
innebär en stor standardsänkning. Skrota den planerade trafikplatsen i Ritorp
och anslut istället via Regementsgatan. Låt cykelstråket gå rakt fram under
Enköpingsvägen. Vid Ulriksdals station cykelparkering med pump och hyrcyklar.
Norr om Ulriksdals station en nyanlagd snabbcykelväg mot Sollentuna längs järnvägen.

För ett
antal år sedan hade man ett utmärkt tillfälle att skapa en bra och vacker
cykelled längs Norrtäljevägen då Roslagsbanan ändrade sträckning. Den gamla bron var ledig, men
kommunen såg till att riva den trots protester. Gamla banvallar är perfekta som
cykelvägar.


Frösundaleden räknar jag till 11 planskilda korsningar på Solna Cykelkarta.
Många av dessa har nu försvunnit då man prioriterat bilen och förlagt Tvärbanan
i tråg som skär av gång- och cykeltunnlar. Tvärbanan har med sin olyckliga
utformning blivit en barriär som delar centrala Solna. Hade man menat allvar
med sitt tal om stadsmässigt byggande och satsning på kollektivtrafik skulle
man ha byggt en boulevardlösning istället – som i Hammarby sjöstad, Gröndal och
Sundbyberg.

Men förslaget till cykelplan är en remissutgåva som går att påverka. Fram till 6 juli kan du lämna synpunkter. Gör det!
Länk: solna.se/cykelplan