Bergshamraskolan och Raoul Wallenbergsskolan – några klargöranden och bemötanden

Bergshamraskolan och Raoul Wallenbergsskolan – några klargöranden och bemötanden

 

Sedan det igår offentliggjordes att Alliansen och Bergshamrapartiet vill låta Raoul Wallenbergskolan överta driften av Berghamraskolan har det kommit en hel del kritik, ifrågasättanden, frågor och påståenden på sociala medier. Det har nästan varit en regelrätt anstormning! I detta blogginlägg ska vi försöka bemöta en del av detta. Och utveckla varför vi tycker att det är en bra idé att låta RWS ta över Bergshamraskolan.

 

”Är det redan beslutat att privatisera Bergshamraskolan?”

Nej, inget beslut är ännu fattat. Kommunstyrelsen väntas den 16 januari fatta beslut om att ställa sig positiv till Raoul Wallenbergskolans intresseanmälan att driva skola i Bergshamraskolans lokaler. Därefter ska barn- och utbildningsnämnden tillstyrka RWS:s ansökan hos Skolinspektionen, som därefter ger RWS tillstånd att driva skolan. Det är alltså Skolinspektionen som fattar det avgörande beslutet.

 

”Varför hastas detta beslut igenom?”

Detta beslut tas nu med kort varsel på grund av Skolinspektionens ansökningstider och långa ledtider. Ansökan för att starta en friskola ska vara inlämnad till Skolinspektionen senast 31/1 året innan skolstart. För att starta en friskola till höstterminen 2018 måste ansökan vara inlämnad senast 31/1 2017.

Raoul Wallenbergskolan kommer inte att lämna in en ansökan till Skolinspektionen om inte Solna stads styrande ställer sig positiva till att skolan etablerar sig i Bergshamraskolans lokaler. Förutsättningen för att etablera sig är ju att Bergshamraskolan rent formellt läggs ned och i samma sekund etablerar sig Raoul Wallenbergskolan i dess ställe. Eftersom ansökningstiden till Skolinspektionen går ut 31/1 så krävs ett beslut innan dess.

Bergshamrapartiet och Alliansen anser att det är nödvändigt att RWS kan komma på plats och starta sin verksamhet till höstterminen 2018. Om vi skjuter upp beslutet innebär det ytterligare ett års väntetid, dvs skolstart tidigast höstterminen 2019. Det är för lång tid att vänta. Genom att fatta beslut nu dröjer det kortare tid innan Bergshamra får en riktigt bra skola på plats.

 

”Kan Bergshamrapartiet stoppa detta?”

Nej vi har inga formella möjligheter att stoppa detta. Vi sitter inte med i några nämnder. Vi har endast plats i kommunfullmäktige och i valnämnden. I nämnderna har Alliansen majoritet. Det är klart att det finns en hypotetisk möjlighet att stoppa detta genom att övertala Alliansen att inte fatta detta beslut. Men det har vi ingen avsikt att försöka göra. Vi tycker att det är en bra lösning för Bergshamraskolan att RWS får överta driften.

 

”Raoul Wallenbergskolan är bara ute efter vinst”

Vi har inte fått den uppfattningen. Deras skolidé är att förbättra och utveckla svensk skola. De återinvesterar därför mycket av överskottet. Skolkoncernens vinstmarginal de senaste åren är låg – mellan 1,54% – 4,88%. Detta är viktigt för Bergshamrapartiet och det är delvis därför vi anser att RWS är en bra aktör för att driva Bergshamraskolan.

 

”Q-lan kommer läggas ned”

Nej, detta är ett osant påstående. Q-lan är inte, och har aldrig varit, nedläggningshotat utan kommer att vara kvar. Bergshamrapartiet kämpar dessutom hårt, och har länge gjort det, för att behålla och utveckla Q-lans kvalitet. Vi vet hur viktig Q-lan är för Bergshamras unga. Men denna kamp vi för syns inte i social media utan sker inom ramen för det samarbete vi har med Alliansen i denna fråga.

 

”Varför kan inte kommunen fortsätta driva och utveckla skolan? Varför krävs det att en annan huvudman tar över?”

Det är en mycket bra fråga som även vi funderat mycket över. Varför klarar Solna stad inte av att vända Bergshamraskolan på allvar? Vi har under 2016 förbättrat skolan med kommunen som huvudman. Positiva resultat har uppnåtts tack vare vårt arbete. Bergshamraskolan är en bättre skola nu än för ett år sedan. Men vi gör bedömningen att skolan i kommunal drift kommer att ha svårt att under överskådlig tid vända den långa negativa utvecklingen. Både på grund av underskottet och på grund av den kommunala saktfärdigheten. Vi konstaterar att Solna stad har misslyckats under många många år och vi tror inte att kommunen är rätt huvudman för skolan. Kommunen har haft för låga förväntningar på skolan. Vi tror att det krävs en ny aktör som är på tårna och som verkligen vill driva Bergshamraskolan. Att låta RWS driva skolan är en pragmatisk lösning. Inom Bergshamrapartiets styrelse finns många personer som rent privat är kritiska till friskolesystemet.

Vår uppfattning är att Raoul Wallenbergskolan är en seriös aktör som brinner för att driva en riktigt bra skola i Bergshamra. Att de verkligen förstått Bergshamras potential och geografiska läge. Vi tror på deras idé om skolan mitt i byn där lokalsamhället och skolan kan jobba tillsammans. Vi tror på deras idéer om profilering mot naturvetenskap och samverkan med omkringliggande högre lärosäten. Vi tror på deras idéer om att involvera engagerade och kunniga föräldrar i skolarbetet som rör naturvetenskap. Vi tror på deras förståelse av betydelsen av fysisk aktivitet och hälsa i vardagen.

Vi ser också att denna lösning kan garantera att det på sikt faktiskt överhuvudtaget finns kvar ett högstadium i Bergshamra. Dels genom att skolan blir så bra att den attraherar elever. Och dels därför att RWS planerar att vid intagning för årskurserna 7-9 tillämpa verksamhetssamband. Det betyder att elever vid RWS Järvastaden och RWS Bergshamra kommer ha företräde till högstadiet. Vi tror att detta kan garantera ett högstadium med två paralleller, något som krävs för en god dynamik i en skola. Idag går det för få elever på högstadiet, och det har gjort det under många år. Eleverna väljer andra skolor eftersom Bergshamraskolans högstadium framstår som oattraktivt.

Vi anser att vi med denna lösning tar politiskt ansvar för att Bergshamra ska kunna ha en bra F-9-skola i framtiden.

 

”Bergshamrapartiet och Alliansen har i hemlighet planerat denna nedläggning i ett års tid”

Nej det stämmer inte. I januari 2016 påbörjade Bergshamrapartiet och Alliansen ett samarbete för att utveckla och förbättra Bergshamraskolan. Detta skedde som en realpolitisk uppgörelse där BEP stödde Alliansens budget i utbyte mot satsningar i Bergshamra. Vi gjorde en genomlysning av hela skolans verksamhet för att förstå Bergshamraskolans ”problem” – varför så många elever lämnade. Många problemområden kom fram. Brist på information, dåliga lokaler, undermålig it-utrustning, rörigt. Skolorna i Danderyd framstod som mycket bättre och lockade. När eleverna flyttade från Bergshamraskolan tog de med sig skolpengen över en natt men skolan var kvar med kostnader som löper årsvis – ett underskott byggdes upp och detta ackumulerades över åren. Osäkerheten kring hur underskottet skulle hanteras fanns hela tiden där – oron för nedskärningar och försämrad undervisning hängde tungt.

Bergshamrapartiet insåg i början av 2016 att det enda sättet att vända trenden var att göra skolan så attraktiv att elever sökte sig till skolan – inte tvärtom. Men hur göra en blödande skola med ett ökande underskott attraktiv? När kommunallagen säger att ingen skola får särbehandlas och gynnas? Vi har under 2016 försökt komma till rätta med skolans problem. Och det har inte varit lätt, av just de strukturella orsakerna. Men vi gav oss f-n på att försöka. Vi började med den eftersatta informations- och marknadsföringsbiten. Föräldrar och vårdnadshavare måste få information om vad som händer på skolan, något som under lång tid inte fungerat bra. Och i ett skolvalssystem så måste skolan ha en offensiv marknadsföring för att attrahera elever. Skolan måste lyfta fram alla sina positiva saker. En informationsstrategi togs fram. Vi ville också renovera aulan till modern och fungerande standard. Både att användas av skola/kulturskola, men också som mötesplats och festlokal för Bergshamraborna. Vi var delaktiga i att få IT-satsningen på plats, med nätverk och IT-baserad undervisning. Detta var ett uppdrag från 2015 års budget då socialdemokraternas budget vann. Bergshamrapartiet har alltså varit delaktiga i att få ny IT på plats på två sätt. Både genom att rösta för Socialdemokraternas budget för 2015 och senare i den praktiska implementeringen, något som vi inte visste om när vi tryckte på voteringsknappen den där sena novembernatten 2014. Skolbiblioteket i Bergshamraskolan håller på att genomgå en utveckling. Bl.a. med ny media och ny inredning, eller ”koncept” som Solna stad väljer att kalla det. Kulturskolan har utökat sin verksamhet i Bergshamraskolans lokaler med ett antal kurser.

Under år 2017 fortsätter samarbetet mellan Bergshamrapartiet och Alliansen. Bl.a. står skolfastigheten och skolgården i fokus. Det är nedgånget och slitet och behöver rustas upp.

Så med alla dessa satsningar på plats. Och med de som ska komma. Varför helt plötsligt välja att lägga ner skolan och erbjuda en privat aktör att ta över?

Bergshamrapartiets utgångspunkt var i början av 2016 att Bergshamraskolan skulle fortsätta att vara en kommunal skola. Vi pratade inte om att privatisera och vi hade inga sådana tankar. Många av oss är kritiska till friskolesystemet. När budgetöverenskommelsen för 2017 röstades igenom i kommunfullmäktige i november 2016 hade vi, Bergshamrapartiet alltså, inga tankar eller planer på att privatisera skolan. Men när vi i december 2016 blev informerade om att Raoul Wallenbergskolan var intresserad av att överta driften blev vi faktiskt mycket entusiastiska. Detta eftersom vi under året sett hur trögt och svårt det är att vända skolan. Vi såg ett bra tillfälle att faktiskt få en bra skola i Bergshamra och vi grep det. För det är det politik handlar om – att gripa tillfället.

Bergshamrapartiet fattade ett självständigt beslut att stödja detta. Vi var inte tvingade av Alliansen. Ett nej från oss skulle inte ha äventyrat den politiska budgetöverenskommelsen för år 2017. Vi gjorde en egen bedömning av sakfrågan och kom fram till att detta var ett för bra erbjudande för att avstå. För Bergshamraskolans och Bergshamras skull. De åtgärder som kan göras med kommunen som huvudman är av livsuppehållande karaktär. Någon riktig vändning är inte möjlig under överskådlig tid. Vi kom därför till slutsatsen att det bästa för Bergshamraskolan vore om en duktig ny aktör tog över driften. Detta är en pragmatisk och sakpolitisk bedömning. Vi tror att detta borgar för en bra skola i Bergshamra, på kort och på lång sikt.  Och vi tror att RWS är en aktör som kan driva Bergshamraskolan på ett bra sätt.

 

”Bergshamrapartiet har inget mandat från sina medlemmar och väljare att fatta det här beslutet. Bergshamrapartiet har inte frågat sina medlemmar, väljare, Bergshamraborna och föräldrarna vad de tycker om detta beslut.”

Vi i styrelsen har uppfattat att vi har mandat att fatta detta beslut. Om vi inte uppfattade att vi hade det mandatet så skulle vi ju inte göra det. Självklart. Så vad grundar sig då vårt mandat på? Vårt partiprogram, våra medlemmar och våra röster i valet 2014. Bergshamrapartiet gick till val på den tydliga frågan att Bergshamra ska ha en bra skola. Vi har aldrig tagit ställning i frågan om huvudmannaskapet, dvs om skolan ska vara kommunalt driven eller privat driven. Vårt intresse är och har varit att skolan ska ha bra kvalitet. Styrelsens mandat är att förverkliga partiets politik. Detta mandat har partiets högsta beslutande organ, årsmötet, gett oss. Det har aldrig under något årsmöte framförts krav på att Bergshamraskolan ska vara en kommunal skola.

Det stämmer att vi inte har frågat våra medlemmar, väljare, Bergshamraskolans föräldrar eller Bergshamraborna vad de anser om att låta RWS ta över driften. Vårt mål med vårt politiska skolarbete har varit att få en bra skola i Bergshamra. Det är det mandat vi i styrelsen har. Vi bedömer att RWS Bergshamra skulle bli en bra skola. Därför har vi beslutat att stödja detta. Beslutet i vår styrelse är enhälligt. Ingen har motsatt sig detta.

 

”Kommer personalen sägas upp och försvinna?”

Nej, all personal på Bergshamraskolan kommer att erbjudas att arbeta på RWS Bergshamra.

 

”Det här skapar stor oro och kommer leda till personalomsättning.”

Vi förstår att det här skapar oro. Det är så klart möjligt att en del personal som en konsekvens av detta beslut säger upp sig. Vi tror att RWS kommer att bli en stabil och långsiktig aktör och en attraktiv arbetsgivare.

10 svar

 1. Johan skriver:

  Vad är det som får er at ”tro” att RWS kommer att lyfta Bergshamraskolan? Vad jag har läst baserar ni det på reklamtexter och ett möte med VD:n. Har ni tittat på någon statistik, gjort någon riskanalys, någon mer konkret efterforskning oberoende av vad RWS själva påstår?
  Jag tror detta är lite den springande punkten varför många är oroliga?
  Folk som är vana att göra stora upphandlingar brukar inte bara läsa reklambroschyren och prata med en säljare/VD. Många gör faktiskt mer efterforskande än så t.o.m. när dom ska köpa en pryl till hemmet.

 2. Per skriver:

  http://www.ekerobloggen.se/pivot/entry.php?id=979&w=allt_material_i_tidsfoeljd_2007
  RWS i Bromma sämsta friskolan i Stockholms län?
  Skolinspektionens granskning visar

  60% av lärarna i RWS är obehöriga
  andelen elever som inte når målen i nionde klass är bland de högsta i länet, 29%
  betygen sätts utan samband med uppnådda resultat på nationella prov
  många lärare saknar utbildning
  flera lärare kan inte svenska – eleverna kan enligt egen utsago engelska för dåligt för att förstå undervisningen
  utländska lärare förstår inte svenska skolsystemet
  betygsättningen är under all kritik
  18% av eleverna anser sig ha blivit illa behandlad av ”någon vuxen på skolan”!!!
  43% av eleverna uppger att de ”sett att någon eller några har behandlats illa på skolan” (=mobbing)

  Skolinspektionen säger definitivt nej och hänvisar till ovanstående och andra brister när man i yttrande till länsrätten vidhåller sitt beslut från 16 januari 2009 att avslå RWS ansökan till etablering i Drottningholm. Inspektionen skriver i yttrandet:

  Skolinspektionen hänvisar till ovanstående och andra brister när man avslår RWS ansökan till etablering i Drottningholm och skriver i avslaget:

  Vill du läsa den nedgörande kritiken av RWS i Bromma ska du klicka här.

  (Notera att ett tiotal brister är så allvarliga att de måste åtgärdas senast den 12 juni 2009.)

  Du kan läsa Skolinspektionens avslag den 16 januari på ansökan från RWS att etablera en friskola i Drottningholm genom att klicka här.

  Du kan läsa RWS överklagande 9 februari till Länsrätten på Skolinspektionens avslag genom att klicka här.

  Du kan läsa den omfattanden och nedgörande kritik Skolinspektionen anför den 16 mars över det överklagande RWS i Bromma utarbetade 9 februari på skolinspektionens avslag den 16 januari genom att klicka här.

  Ekeröbloggen har i tidigare inlägg behandlat Drottningholmsskolans nedläggning.

  Du kan läsa inlägget ”Politikernas svek i skolstrid på Ekerö ger massiv föräldraprotest” geom att klicka här.

  Inlägget ”Kunglig glans i Ekerö kommun” där nedläggningsbeslutet nämns, kan du läsa genom att klicka här.

  ”Skolinspektionen bedömer att bolaget för närvarande saknar förutsättningar att bedriva den sökta skolverksamheten /=i Drottningholm/, eftersom det uppvisat betydande brister i såväl ansökan som i redan tillståndsgiven verksamhet”

 3. Per skriver:

  Det ni skriver nedan stämmer inte, men det är tydligen skillnad på vilka barn som ska få stöd i Sverige.

  Bergshamrapartiet insåg i början av 2016 att det enda sättet att vända trenden var att göra skolan så attraktiv att elever sökte sig till skolan – inte tvärtom. Men hur göra en blödande skola med ett ökande underskott attraktiv? När kommunallagen säger att ingen skola får särbehandlas och gynnas?

  Äppelviksskolan, Bromma: 96 procent av eleverna får godkänt i alla ämnen. Skolan får 1.600 kronor per elev i tilläggsanslag per år. Rinkebyskolan, Rinkeby: 50 procent av eleverna får godkänt i alla ämnen. Skolan får 47.900 kronor per elev i tilläggsanslag per år.

  http://www.dn.se/sthlm/vi-vill-inte-ha-era-pengar/

  ==========
  Det är fullständigt oacceptabelt att en sådan viktig fråga ska forceras fram. Det här är verkligen botten. Man vill snart inte betala skatt i Sverige längre för detta liknar ingenting. Ni som är ansvariga för detta beslut bör fundera över att avgå.

  Detta beslut tas nu med kort varsel på grund av Skolinspektionens ansökningstider och långa ledtider. Ansökan för att starta en friskola ska vara inlämnad till Skolinspektionen senast 31/1 året innan skolstart. För att starta en friskola till höstterminen 2018 måste ansökan vara inlämnad senast 31/1 2017.

 4. Cleanpychore skriver:

  Among other things, there are strictly fixed patterns consumer quality cleaning, they guided our the famous company. If a Client believet that standards desired quality he was not satisfied with the result, we free we carry out ”work on errors”. Work on the final result, in order to Our client stayed satisfied and willingly the represented our firm to your circle friends.

  The Dignity partnerships with us: Detailed compliance with contractual obligations.

  The Calling on our website, you will get: GUARANTEES- Quality assurance, payment only after 100% of the result.

  Cleaning houses, as well as houses, office premises. Cleaning post-construction. Washing any windows special installation.

  Maid day cleaning service NYC : [url=https://maidsmanhattan.club]maids manhattan[/url]

 5. KRpychore skriver:

  Any room apartments, houses, cottages or other housing Fort Greene unique and carries personal functional load. This especially concerns kitchens.
  Raised ranch kitchen renovation considered one of most difficult cases
  In the specialized company Sole Partnership EODN Bay Ridge involved good specialists, exactly they much know about Kitchen redo under $500.
  We always create branded design , giving attention to standards safety and functionality . Cooperate with client on all, without exception stages do detailed analysis of features houses , carry preliminary calculations. In the event of occurrence questions .

  The Famous Company carries first class Small apartment kitchen remodel by democratic costs. Specialists with great professional experience work no doubt help one hundred percent upgrade in a few weeks or relatively inexpensive repair . The price depends on selected package of services, scope of work .

  Homeadvisor kitchen remodel Cobble Hill : [url=https://kitchen-renovation.club]kitchen renovation Little Italy[/url]

 6. pychore skriver:

  У нас обслуживает скважины, производит Автономнау канализацию.

  В нашей фирме вы можете купить МЕШАЛКИ, Резервуары и емкости цилиндрические (РВС, РГС), Мешалка на заказ, Сжигание осадков сточных вод, Распределительные колодцы, Тонущая загрузка, Системы УФ-обеззараживания, ОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Шнековые дозаторы, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Фильтры напорные и самотечные (ФОВ, ФИП, ФСУ), ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Шнековые питатели, ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД Сорбционные фильтры, НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Грунфос, КСБ, Вило, КИТ, Взлёт, ТВП) Эрлифты, ВОДОПОДГОТОВКУ Обезжелезиватели и деманганаты, а также все для автомойки Система очистки воды для автомоек.

  У нас вы найдете Ремонт очистных сооружений, а также Пескоуловители, мы можем произвести Обустройство скважин под ключ. Бурение артезианских скважин, Оценка запасов подземных вод, Монтаж водоснабжения.

  Телеметрия скважин – [url=https://svs-samara.ru/] Очистка емкостного оборудования[/url]

 7. bbzpychore skriver:

  В Сервисе вы можете купить БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА, Резервуары — отстойники, Фрезерные мешалки, Ленточный фильтр-пресс, Контрольные колодцы, Дренажный блок инфильтрационный (БИЗ), Нефтеотделители (отстойники), ОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Ангары, Павильоны, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ материал исполнения : металл ,стеклопластик, ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Шнеки для зерна и пищевой промышленности, ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД Песколовки тангенциальные, НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Грунфос, КСБ, Вило, КИТ, Взлёт, ТВП) Запорная арматура, ВОДОПОДГОТОВКУ Обезжелезиватели и деманганаты, а также все для автомойки Очистное сооружение для моек легкового транспорта.

  У нас вы найдете Обслуживание очистных сооружений, а также блоки биологической загрузки для очистных сооружений, мы можем произвести Земляные работы и прокладка труб. Бурение скважин на воду, Инженерные изыскания, Ремонт систем водоснабжения.

  В нашей фирме обслуживает скважины, производит Автономная канализация для дачи.

  пресс для обезвоживания осадка также блок биологической загрузки [url=https://bbz123.ru]блок биологической загрузки ббз 65[/url]

 8. MonicaONELT skriver:

  https://vk.com/public174978617 – секс знакомства днепр
  [url=https://vk.com/public174978603]знакомства для группового секса[/url]

 9. pychore skriver:

  Наша специализированная компания ПБОЮЛ АУОАПШ Люберцы проводит современным методом видеодиагностикутехнических систем, сетей хозяйственно-бытовой, сетей хоз. бытовых, водостоков, канализации, водопроводов и т. д.
  Видео/телеинспекция различных труб происходит специальной камерой, которая передвигается по трубам и передаёт изображение на экран и в то же время ведётся видеозапись изображения.
  Подобная проверка предоставляет возможность определить качество стыков и стенок труб, места нахождения щелей, свищей и остальных повреждений, обнаружить засоры и инородные объекты, несанкционированные врезки и так далее. Видеоинспекция может быть использована и в случае приёма трубопроводов в результате выполнения строительных работ, проведения ремонта.
  Наибольшим преимуществом системы телеинспекции считается ее мобильность, простота доступа к трубам, а ещё возможность получать видеоизображение внутренних элементов труб разного диаметра.

  Наша отечественная специализированная компания ОАО УШЩЗАС Александров
  работает на объектах как частных так и государственных предприятиях.

  Телеметрия скважин – [url=https://synergy90.ru]высокопрочные водоподъемные трубы из нПВХ[/url]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.